POSKYTOVANÁ SOCIÁLNÍ PÉČE


V rámci služeb Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem registrovaných dle Zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zajišťujeme péči vlastním personálem. Zaměstnanci splňují kvalifikaci dle zmíněného zákona a rozvíjejí své schopnosti průběžným vzděláváním v rozsahu minimálně 24 hodin ročně. Činnosti a úkony sociální péče nemohou být poskytovány ve stejném rozsahu, ale podle možností a schopností každého klienta. Podporujeme zachování soběstačnosti do té doby, dokud je to vzhledem ke zdravotnímu stavu možné.


Úkony základních činností sociální služby:

 • Pomoc při oblékání a svlékání
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo invalidní vozík
 • Pomoc při vstávání z lůžka, uléhání nebo změně polohy
 • Pomoc při podávání jídla a pití
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu v budově i v zahradě
 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při péči o vlasy a nehty
 • Pomoc při použití WC
 • Pomoc a podpora ve využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • Pomoc při upevňování kontaktů s rodinou nebo jejího obnovení a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob
 • Socioterapeutické činnosti
 • Volnočasové aktivity
 • Pomoc při obnovení, upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

POSKYTOVANÁ ZDRAVOTNĚ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

Klientům Domova je poskytována komplexní ošetřovatelská péče se zaměřením na udržení podpory soběstačnosti, uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb změněných v souvislosti s poruchou zdravotního stavu. Tato péče je poskytována prostřednictvím zaměstnanců Domova, jsou to zdravotní sestry a zdravotničtí asistenti, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání a jsou registrovaní. Nejsme zdravotnické zařízení, a proto nemůžeme slíbit plnohodnotnou nemocniční péči. Úkony ošetřovatelské péče jsou prováděny dle indikace lékaře, v mezích určených praktickým lékařem. Mezi Domovem a zdravotními pojišťovnami je uzavřená tzv. „Zvláštní smlouva“, která se týká poskytování úhrady ošetřovatelské péče klientům - pojištěncům našeho Domova GrandParku Havířov.
obrazky-pece5
IMG_7977

Zdravotní péče zahrnuje tyto úkony:

 • Vyšetření stavu klienta zdravotní sestrou
 • Edukace
 • Sledování vitálních funkcí
 • Odběr biologického materiálu
 • Ošetření stomií
 • Lokální ošetřování

Veškerá další odborná vyšetření a ošetření budou prováděna klientům dle indikace praktického lékaře v nemocnici v Havířově. 

STRAVOVÁNÍ


Kvalitu skladby jídelníčků a množství jednotlivých výživových hodnot, stav a teplotu vydávaného jídla sleduje nutriční terapeut spolu s vedoucím stravovacího úseku Domova. Nutriční hodnota je pravidelně konzultována s geriatrem. Při tvorbě sestavování jídelníčku se přihlíží k požadavkům a přáním klientům.
V domově se vaří diety č.3 – racionální, č.4 – žlučníková bez tuku, č.9 – diabetická. Klienti, u kterých by hrozilo riziko vzniku podvýživy, jsou sledováni zdravotním personálem. U každého tohoto klienta je nastavená výživa individuálně tak, abychom živiny zajistili co nejdéle podáním přirozenou cestou. U klientů jejichž zdravotní stav nedovolí jíst běžnou stravu ani mletou stravu, jídlo mechanicky upravujeme. Jídlo je podáváno na speciálních talířích, které jsou členěné, aby chuť a barva zůstaly zachovány.

Terapie a aktivity seniorů


Terapie a aktivity seniorů jsou nabízeny denně pondělí až pátek od 7-15:30 hodin. Klient si dle své volby může aktivity a terapie vybrat. Většinou vše konzultuje se svým klíčovým pracovníkem, popř. s doporučením lékaře. Aktivity jsou nejrůznějšího charakteru např. ruční práce, výtvarné aktivity, vaření, zpívání, muzikoterapie, společenské hry, hovory o víře, cvičení paměti, reminiscenční terapie, skupinové cvičení, canisterapie, fyzioterapie, bazální stimulace aj.