Našim klientům nabízíme tyto služby:

Poskytované služby obsahují tyto základní činnosti a úkony:

  Poskytnutí ubytování
  Poskytnutí stravy
  Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  Sociálně terapeutické činnosti
  Aktivizační činnosti
  Pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Komu služby určeny nejsou?

  Osobám, které nespadají do cílové skupiny
  Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči lékaře v zdravotnickém zařízení
  Osobám, které by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití.
  Vyjímkou jsou poskytované pobytové služby v Domově se zvláštním režimem
  Osobám s infekčním onemocněním